Jak připravit abstrakt?

Abstrakt (přednášky či posteru) zašlete laskavě prostřednictvím formuláře pro vložení abstrakt.

Důležité

 • Jednotlivé bloky budou sestaveny z předem vyzvaných přednášek.
 • Účastníci sjezdu se mohou hlásit pouze k prezentaci posterů.
 • Pokud chce však autor posteru svou prezentaci nabídnout jako přednášku, je nutné zaslat název přednášky a její abstrakt koordinátorovi odpovídajícího bloku e-mailem, a to nejpozději do 31. 3. 2019.
 • O formě prezentace rozhoduje koordinátor bloku.

Deadline pro zaslání abstrakt 20. 5. 2019 prodloužen do 25. 5. 2019

Abstrakta budou vytištěna v samostatném čísle časopisu Klinická biochemie a metabolismus a všichni registrovaní účastníci ho obdrží v materiálech při registraci

Pro správné vyplnění a odeslání dodržujte následující pokyny:

1. Abstrakt musí být koncipován takto:

 • název, který jasně vystihuje podstatu zkoumaného problému v češtině (slovenštině), povinně též v angličtině
 • autoři sdělení, jména autorů jsou bez titulů, křestní jméno je iniciálkou
 • pracoviště autorů
 • elektronická adresa (e-mail) prezentujícího autora
 • vlastní text abstraktu musí být členěn na:
  • cíl studie: stručné vyjádření účelu (nejlépe jednou větou)
  • metody: stručný popis užitých metod, dostačující k poznání, jak byly získány výsledky
  • výsledky: stručný souhrn
  • závěr: zhodnocení získaných výsledků

2. Abstrakta musí dále splňovat následující kriteria:

 • kompletní text abstraktu (včetně názvu, anglického překladu názvu, autorů a pracoviště) má maximální rozsah 2 000 znaků včetně mezer
 • v názvu abstraktu neužívejte zkratky
 • zkratky v textu mohou být užity, je-li při prvním užití vysvětlen jejich smysl
 • text nesmí obsahovat tabulky, grafy, obrázky, rovnice, indexy
 • pokud je abstrakt rozdělen na několik odstavců, použijte na konci odstavce pevné ukončení – konec odstavce, klávesou ENTER

3. Jakmile editor obdrží abstrakt, zašle Vám potvrzení o jeho úplnosti a čitelnosti.

4. O přijetí a formě zařazení přihlášené práce rozhodne vědecký výbor kongresu, autoři budou písemně informováni.