Odborný program

Témata sjezdu

1. Laboratorní vyšetření v těhotenství (D. Springer, springer@vfn.cz)
2. Místo POCT v laboratorní diagnostice (A. Krnáčová, alena.krnacova@fno.cz)
3. Diabetes mellitus – trendy v diagnostice, sledování a léčbě (J. Racek, racek@fnplzen.cz)
4. Laboratorní diagnostika v kardiologii a preventivní kardiologii (D. Rajdl, rajdl@fnplzen.cz)
5. Laboratorní vyšetření v endokrinologii (M. Kršek, michal.krsek@fnkv.cz; krsek.michal@gmail.com )
6. Kazuistiky z laboratorní medicíny (P. Malina, malina@nemopisek.cz)

Congress topics

1. Laboratory examinations in pregnancy
2. Role of POCT in laboratory diagnostics
3. Diabetes mellitus – trends in diagnostics, control and treatment
4. Laboratory diagnostics in cardiology and preventive cardiology
5. Laboratory examinations in endocrinology
6. Case reports

Důležité

  • Jednotlivé bloky budou sestaveny z předem vyzvaných přednášek.
  • Účastníci sjezdu se mohou hlásit pouze k prezentaci posterů.
  • Pokud chce však autor posteru svou prezentaci nabídnout jako přednášku, je nutné zaslat název přednášky a její abstrakt koordinátorovi odpovídajícího bloku e-mailem, a to nejpozději do 31. 3. 2019.
  • O formě prezentace rozhoduje koordinátor bloku.

Jednací řeč

Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina bez simultánního tlumočení.

Osvědčení o účasti

Akce bude ohodnocena kreditními body. Osvědčení o účasti se budou vydávat na místě poslední den sjezdu.